کسی از طریق واسطه کفش هایی فرستاده بود که مال من باشد. من قبول کردم و با زبان گفتم ولی روز بعد به واسطه گفتم که نمی خواهم و برگردان به خودش. آیا آن ها مال من شده بودند و هنوز هم مال من هستند؟
کسی برای من کفش هایی فرستاده بود که بپوشم و مال من باشد. من به آن ها نگاه کردم و قبول کردم و با زبان به شخصی که آن ها را آورده بود، گفتم ولی روز بعد فکر کردم و به سببی آن ها را نمی خواهم. به این شخصی که آن ها را آورده گفتم که نمی خواهم و برگردان به خودش. آیا اول که با زبانم قبول کردم و بعد گفتم نمی خواهم، آن ها مال من شده بودند و هنوز هم مال من هستند؟ آیا باید خمس آن ها بپردازم؟

باسمه تعالی

این کفش ها مال شما شده بود و الآن نیز در ملک شما است. بنابراین اگر تا سر سال خمسی یا پس از گذشت یکسال از قبول، جزو مؤونه شما نشده باشد، باید خمس آن ها را بپردازید.