آیا کسی که پولی بدهکار است، اگر به زیارت کربلا برود باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته؟
آیا کسی که پولی بدهکار است، اگر به زیارت کربلا برود باید نمازش را کامل بخواند یا شکسته؟

باسمه تعالی

اگر بدهی او مدت دار نباشد و طلبکار طلبش را مطالبه کرده باشد یا بدهی اش مدت دار است و زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد، واجب است در صورتی که توان پرداخت دارد، بدهی خود را بپردازد و تا زمانی که بدهی اش را نپرداخته نمی تواند از اموالش برای امر مستحبی مثل سفر زیارتی هزینه کند و اگر چنین کند، معصیت کرده است و اگر سفر کند، سفر معصیت کرده است و باید در آن سفر نمازش را کامل و تمام بخواند؛ البته در این سفر اعمال عبادی اش مثل نماز صحیح خواهد بود.

کد سایت fa7502