آیا در کشورهای غربی، خوردن گوشت های ذبح شده بر اساس قوانین دین یهود (کوشر) حلال است؟
آیا در کشورهای غربی، خوردن گوشت های ذبح شده بر اساس قوانین دین یهود (کوشر) حلال است؟

باسمه تعالی

مسلمان بودن ذابح (کسی که ذبح انجام می دهد) در هنگام ذبح شرعی شرط نیست. بنابراین اگر ذبح مزبور شرایط ذبح اسلامی را داشته باشد، از جمله اینکه ذابح هنگام ذبح نام خدا هرچند همان خدای یهود (یَهُوَه) را برده باشد، گوشت مزبور حلال است.

کد سایت fa7340