اگر تمام شرایط در ذبح گوسفند رعایت شود، ولی ذابح مسیحی باشد، آیا آن گوسفند حرام می‌شود و قابل خوردن نیست؟
اگر تمام شرایط در ذبح گوسفند رعایت شود، ولی ذابح مسیحی باشد، آیا آن گوسفند حرام می‌شود و قابل خوردن نیست؟

باسمه تعالی

اگر ذابح در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد و بدانیم که مفهوم خدا را قصد کرده هر چند در جزئیات مفهوم خدا، دیدگاه متفاوتی دارد، این ذبیحه حلال خواهد بود ولی از آنجایی که احراز قصد مفهوم خدا، کار مشکلی است، از این رو احتیاط آن است که ذابح مسلمان باشد.