اگر کسی با برادر خود که زیر بلوغ بوده 11 و 13 ساله گناه لواط کند، آیا باید حلالیت بگیرد؟
اگر کسی با برادر خود که زیر بلوغ بوده 11 و 13 ساله گناه لواط کند و او بالغ شود و توبه نکند، آیا به جهنم می رود؟ آیا فاعل باید حلالیت بگیرد؟

باسمه تعالی

1. نابالغ تکلیف ندارد و رفتارهایش عذاب اخروی ندارد.

2. اگر این کار را به زور یا با فریب دادن وی انجام داده است، باید از وی حلالیت بگیرد.

کد سایت fa7140