گناهان زیر بلوغ در نامۀ اعمال انسان نوشته می شود؟
گناهان زیر بلوغ در نامۀ اعمال انسان نوشته می شود؟

باسمه تعالی

هر عمل خوب یا بدی در نامۀ عمل انسان نوشته می شود اما در هر مورد با توجه به خصوصیات فرد حین ارتکاب عمل و شدت و ضعف خود آن عمل نگاشته می شود. بنابراین برای نابالغ اعمالی که برای بالغین گناه شمرده می شود، به عنوان معصیّت و حرام نوشته نمی شود و مستوجب مجازات اُخروی نخواهد بود؛ هرچند در برخی موارد اگر آن عمل از اعمالی باشد که اثرات تکوینی و طبیعی در روح یا جسم دارد، آن آثار در فرد به وجود خواهد آمد.

کد سایت fa6430
طبقه بندی موضوعی اعتقادات