اگر کسی عهد کند با صیغۀ صحیح ولی قصدش عهد شرعی نباشد، اگر عهدش را شکست، کفاره دارد؟
اگر کسی عهد کند با صیغۀ صحیح ولی قصدش عهد شرعی نباشد؛ مثلاً می گوید که «با خدا عهد می کنم که فلان کار خوب را از این به بعد انجام بدهم یا فلان کار مکروه را انجام ندهم» اما نیتش عهد شرعی که در رساله نوشته و با شکستنش کفاره واجب می شود، نیست. در این حال اگر عهدش را شکست کفاره دارد؟

باسمه تعالی

برای تحقق عهد شرعاً، باید نیت عهد شرعی داشته باشد و صیغۀ عهد را نیز بخواند؛ هرچند بهتر است اگر صیغه هم خوانده نشده است، مطابق آن عهد عمل کند. بنابراین در فرض سؤال عهد شرعی منعقد نشده است و مخالفت با آن کفاره ندارد؛ البته بهتر است به آن عمل کند.

کد سایت fa7100
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد