کسی به خدا قسم خورد که «اگر هر بار حرف زیاد زدم، به فقرا فلان مقدار صدقه می دهم» و اصلاً قصد قسم شرعی نداشت. آیا پرداخت کفارۀ شکستن قسم واجب است؟
کسی زیاد حرف می زد. او به خدا قسم خورد که «اگر هر بار حرف زیاد زدم به فقرا فلان مقدار صدقه می دهم» معلوم است که این خیلی سخت است و نتوانست به این قسم عمل کند. چند بار قسم خورد ولی نتوانست به این قسم عمل کند؛ البته به نسبت قبل ها الآن فرق دارد. او هر بار که قسمش را می شکست، به فقرا هم صدقه می داد. ولی در اواخر یادش آمد که شاید کفارۀ شکستن قسم خوردن هم بر گردنش باشد. او اصلاً قصد نداشت که این قسم، قسم شرعی باشد آنگونه که در رسالۀ عملیه نوشته شده است. فقط قصدش صدقه بود و مراقب بود که زیاد حرف نزند. آیا پرداخت کفارۀ شکستن قسم واجب است؟

باسمه تعالی

برای تحقق قسم شرعی، فرد باید از الفاظ قسمی که به کار می برد، قسم شرعی را اراده کند در غیر این صورت قسم شرعی منعقد نمی شود و آثار شرعی مثل لزوم عمل به مفاد قسم و کفارۀ حنث* قسم را در پی نخواهد آمد. بنابراین در فرض سؤال قسم شرعی تحقق پیدا نکرده است و چیزی بر عهدۀ این فرد نیست.

 

* حنث قسم یعنی شکستن قسم

کد سایت fa7018
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن