اگر امام جماعتی گناهان صغیره را انجام می دهد. آیا اقتدا کردن به او جایز است؟
اگر امام جماعتی گناهان صغیره را انجام می دهد. آیا اقتدا کردن به او جایز است؟

باسمه تعالی

اصرار بر گناه صغیره عدالت فرد را مخدوش می کند و اقتدای به وی برای نماز جماعت جایز نیست. اصرار بر صغیره یعنی بدون توبه چند بار همان صغیره را مرتکب شود.

کد سایت fa6987
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت