کسی گفته بود: «إن شاء الله مادرم خوب شود، قربانی می کنم» آیا واجب است که به این قولش عمل کند؟
کسی مادرش مریض بود و این طور گفته بود: «إن شاء الله مادرم خوب شود، قربانی می کنم» مادرش خوب شده بود. آیا او که در اینجا صیغۀ نذر یا عهد را نگفته بود؟ آیا واجب است که به این قولش عمل کند؟ اگر از سهل انگاری قربانی را نکرد. آیا کفارۀ عهد یا نذر عمل کند؟ اگر بر او کفاره واجب است، و کفاره را به فقرا داد، آیا باید قربانی را هم انجام دهد؟

باسمه تعالی

1. اگر در عرف عمومی این عبارت ابراز نذر یا عهد محسوب شود، صیغۀ عهد یا نذر خواهد بود ولی گویا عبارت گفته شده در سؤال صیغۀ نذر یا عهد شمرده نمی شود و برای تشخیص نهایی باید به عرف عمومی مراجعه کنید.

2. عمل به نذر یا عهدی که صیغۀ شرعی برای آن خوانده نشده است واجب نیست و ترک آن کفاره ندارد.

کد سایت fa6957