آیا یکی از شرکا می تواند در ازای دریافت درصدی از سود شرکت، اصل یا سود انتظاری را برای سایر شرکا تضمین کند؟
در قرارداد مشارکت برای یک فعالیت مشروع که همۀ شرکا سهم‌ الشرکه مساوی دارند. کدام یک از شروط زیر از طرف یکی از شرکا مشروعیت دارد: 1. اینکه اصل سرمایه دیگر شرکا را تضمین کند ولی اگر نرخ سود از 20 درصد بیشتر شد، مازاد سود به او تعلق گیرد. 2. اینکه اصل سرمایه دیگر شرکا را تضمین کند ولی اگر نرخ سود از 20 درصد بیشتر شد تا سقف 40 درصد، مازاد سود به او تعلق گیرد و بیشتر از 40 درصد به همان نسبت مساوی بین شرکا تقسیم شود (سقف 40 درصد به دلیل کاهش احتمال نزاع و شبهه غرری شدن در نظر گرفته شده است). 3. اینکه اصل سرمایه دیگر شرکا را تضمین کند ولی سهم او از سود 40 درصد بیشتر از دیگر شرکا باشد.

باسمه تعالی

1. در قرارداد شرکت یک یا چند تن از شرکا می توانند سرمایۀ سایر شرکا را بیمه کنند؛ یعنی در ازای دریافت مبلغی مشخص، سرمایۀ سایر شرکا را تضمین کنند. این نوع بیمه می تواند به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن قرارداد شرکت شرط شود که در صورت اول با انعقاد قرارداد شرکت، قرارداد تضمین (بیمه) نیز انجام شده است و در صورت دوم با انعقاد قرارداد شرکت، هنوز بیمه انجام نشده است، بلکه شریک یا شرکای مزبور متعهد شده اند بعد از انعقاد قرارداد شرکت، نسبت به بیمۀ سرمایۀ سایر شرکا اقدام کنند و انجام این تعهد تکلیفاً بر ایشان واجب است و اگر به این تعهد عمل نکنند، معصیت کرده اند و سایر شرکا خیار تخلف شرط پیدا می کنند؛ یعنی می تواند قرارداد مشارکت را فسخ کنند.

2. ظاهراً در سؤال، صورت اول مورد نظر است که با انعقاد قرارداد شرکت، قرارداد تضمین (بیمه) نیز انجام شده است و ظاهراً اشکالی در آن نیست. ممکن است گفته شود: از آنجا که حق بیمه ای که برای بیمه کننده در نظر گرفته شده، ممکن است صفر درصد باشد،* بیمۀ مزبور غرری و شرط باطل است. در جواب باید گفت: تنها دلیل بر بطلان عقد غرری ارتکاز عقلا است و ظاهراً عقلا در این گونه عقود این مقدار از ابهام را موجب بطلان نمی دانند. بله اگر این مقدار از نظر عقلا موجب بطلان بود، عقد بیمه باطل می شد اما عقد مشارکت را باطل نمی کرد.


* در  سؤال 1 و 2 اگر سود واقعی حاصل شده بیش از 20 % نشود یا در سؤال 3 اگر شرکت اصلاً سودی نداشته باشد، حق بیمه صفر می شود.

کد سایت fa6937
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه شرکت|بیمه