آیا در عقد شرکت، یکی از شرکا یا شخص ثالث می‌تواند سود مشخصی را با فرض فعالیت شرکت برای شرکا ضمانت کند؟ (توضیح اینکه ضامن تا زمان ادامۀ فعالیت شرکت، میزان سود مشخصی را برای بعضی از شرکا ضمانت می‌کند ولی اگر شرکت منحل شود، تعهد ضامن نیز ملغی می‌شود.)
آیا در عقد شرکت، یکی از شرکا یا شخص ثالث می‌تواند سود مشخصی را با فرض فعالیت شرکت برای شرکا ضمانت کند؟ (توضیح اینکه ضامن تا زمان ادامۀ فعالیت شرکت، میزان سود مشخصی را برای بعضی از شرکا ضمانت می‌کند ولی اگر شرکت منحل شود، تعهد ضامن نیز ملغی می‌شود.)

باسمه تعالی

دریافت سود مشروط به تحقق سود واقعی است و نمی توان مبلغی معادل سود انتظاری را برای شرکا ضمانت کرد. پس اگر سودی حاصل نشد، چیزی به عنوان سود چه تضمینی و چه غیر تضمینی نمی تواند پرداخت کند یا دریافت کند. اما اگر سودی حاصل شد، باید بر طبق قراری که در ضمن عقد شرکت گذاشته می شود، عمل گردد.

 

کد سایت fa5169
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی شرکت