آیا دست دادن به نامحرم جایز است؟
بنده آلمان زندگی می کنم. در ادارات و جاهای دیگر، گاهی زنان دست دراز می کنند که دست بدهند و اگر دست ندهیم، باعث توهین یا خرد شدن شخصیت آن زن غیر مسلمان می شود و وی را خجالت زده می کند. در این گونه موارد دست دادن جایز است؟

باسمه تعالی

1. دست دادن با نامحرم مورد گفته شده در سؤال جایز نیست. توجه فرمایید التزام به رفتارهای دینی در همۀ فرهنگ های پذیرفته شده است و توهین تلقی نمی شود. به همین جهت پسندیده است که برای این افراد، هرچند به صورت کوتاه توضیح دهید که این کار شما یک رفتار دینی است.

2. دست دادن با دستکش یا هر چیزی که مانع تماس مستقیم دست شما با دست نامحرم باشد، حرام نیست.

3. در مواردی که دست ندادن باعث به وجود آمدن مفسدۀ بیشتری از دست دادن شود یا موجب از بین رفتن مصلحت مهم تری گردد، دست دادن واجب می شود.