شخص معلولی که کسی حاضر به ازدواج با او نیست، آیا برای ارضای میل جنسی جایز است خود ارضایی داشته باشد؟
شخص معلولی که کسی حاضر به ازدواج با او نیست، آیا برای ارضای میل جنسی جایز است خود ارضایی داشته باشد؟ اسلام چه راهکاری برای این چنین افرادی دارد؟

باسمه تعالی

1. شخص مزبور صرفاً به دلیل یاد شده نمی تواند مرتکب استمنا شود؛ مگر اینکه ترک استمنا موجب ضرر یا حرج باشد که در این صورت به اندازۀ رفع ضرر یا حرج جایز می شود. مقصود از ضرر و حرج در این مورد، ضرر و حرج ناشی از صرف تحمل شهوت نیست، بلکه ضرر و حرج شدید است مثل اینکه فرد در اثر تحمل شهوت زیاد، به افسردگی شدید، جنون و مانند آن مبتلا گردد.
2. کسانی که ازدواج دائم برایشان مقدور نیست، برای ارضای میل جنسی می توانند ازدواج موقت انجام دهند.

کد سایت fa6863
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی