اگر زنی در زمان زلزله یا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی و سایر مواردی که نماز آیات برای آن واجب است، در حال حیض باشد، آیا بعد از آن باید نماز آیات را قضا کند؟
اگر زنی در زمان زلزله یا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی و سایر مواردی که نماز آیات برای آن واجب است، در حال حیض باشد، آیا بعد از آن باید نماز آیات را قضا کند؟

باسمه تعالی

در خصوص ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی، برای زنی که در زمان حادثه حائض بوده است، قضا ندارد اما در خصوص حوادثی که زمان حادثه در آن ها بسیار کوتاه است مانند زلزله یا سایر حوادث طبیعی مانند فوران آتشفشان، طوفان و گردباد، نماز آیات همیشه اداء است و باید در اولین فرصت ممکن بعد از پاکی آن را بجا آورد.

کد سایت fa6680
طبقه بندی موضوعی نماز قضا|نماز آیات