نذر زن بدون اذن شوهر چه حکمی دارد؟
نذر زن بدون اذن شوهر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

نذر زن، بدون اذن شوهر، در صورتی که باعث تضییع حق شوهر در روابط جنسی شود، باطل است. در غیر این صورت، اگر مربوط به مسائل مالی باشد، بنا بر احتیاط مستحب باید با اذن شوهر باشد؛ مگر در خصوص حج، زکات، نیکی به پدر و مادر و صلۀ ارحام.

کد سایت fa6634
طبقه بندی موضوعی احکام نذر و عهد