آیا در نظر شما اقامه جزء واجبات نماز است؟
آیا در نظر شما اقامه جزء واجبات نماز است؟

باسمه تعالی

نمازگزار بنا به احتیاط واجب باید برای نمازهای واجب اقامه بخواند اما اقامه جزء نماز نیست و صرفاً یک واجب تکلیفی است که ترک عمدی آن حرام است ولی باعث باطل شدن نماز نمی شود.

کد سایت fa6392
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه|واجبات نماز