آیا گفتن اذان و اقامه قبل از نماز قضا، واجب است و آیا می توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟
آیا گفتن اذان و اقامه قبل از هر نماز قضا واجب است و آیا می توان با یک اذان و اقامه، چند نماز خواند؟

باسمه تعالی

1. اذان و اقامه فقط در نمازهای واجب روزانه (نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا) وارد شده است و در قضای این نمازها نیز مشروع است.

2. اذان مستحب است و با یک اذان می توان چند نماز را بجا آورد و تا وقتی فاصلۀ بین دو نماز زیاد نشده است، احتیاط آن است که اذان اعاده نشود.

3. بنابر احتیاط، اقامه واجب است و برای هر نماز واجب روزانه ـ چه اداء و چه قضا ـ یک اقامه خوانده شود.

 

 

 

کد سایت fa3
طبقه بندی موضوعی اذان و اقامه|نماز قضا