در خیابان با خانمم بودیم. خانمی بی علت شروع به الفاظ رکیک به بنده نمود. من سعی کردم با خانمم از وی دور شویم اما وی باز هم دنبال من آمد و من که فکر کردم وی می خواهد حمله کند، یک سیلی به وی زدم که افتاد و عینکش شکست. فکر نمی کنم و نمی دانم صورتش حتی سرخ شده باشد. حال من که حالت دفاع داشتم آیا باید دیه بدهم؟
در خیابان با خانمم بودیم. خانمی که از جایی دیگر عصبی بود بی علت شروع به الفاظ رکیک به بنده نمود. من سعی کردم با خانمم از وی دور شویم اما وی باز هم دنبال من آمد و فحاشی نمود. من که فکر کردم وی می خواهد حمله کند و همچنان فحش می داد، یک سیلی به وی زدم به نحوی که افتاد و عینکش شکست با این وجود فکر نمی کنم و نمی دانم صورتش حتی سرخ شده باشد.حال من که حالت دفاع داشتم آیا باید دیه بدهم؟ من به این خانم دسترسی ندارم، وظیفۀ من چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر احتمال عقلائی می دادید که وی قصد حمله به شما را دارد و چارۀ دیگری برای دفع حملۀ وی جز سیلی زدن نبود، این سیلی شما در مقام دفاع شمرده می شود و حتی اگر منجر به جرح هم شده باشد، دیه ای بر عهدۀ شما نیست و ضامن خسارت عینک هم نیستید. در غیر این صورت، ضامن خسارت عینک و اگر منجر به جرح شده باشد، ضامن دیه نیز هستید.

2. برای محاسبۀ دیۀ، مقدار متیقن از جرح وارد شده بر ذمۀ شما می آید؛ یعنی جرحی ملاک قرار می گیرد که یقین دارید کمتر از آن مقدار نبوده است؛ البته اگر احتمال داشته باشد، این جراحت توسعه پیدا کند، مقدار متیقن از سرایت هم به ذمۀ شما خواهد آمد؛ یعنی به مقداری که یقین دارید که سرایت کمتر از آن نخواهد بود.

3. اگر به آن خانم دسترسی ندارید و امکان پرداخت دیه به وی وجود ندارد، باید مبلغ دیه و خسارت عینک را از طرف وی صدقه بدهید و بنا بر احتیاط واجب، پرداخت صدقه باید با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط باشد.

 

کد سایت fa6307