آیا در نیت روزه قضا می‌توانیم بگوییم اگر خودم روزه قضا دارم، برای خودم حساب شود و اگر ندارم برای پدرم محسوب گردد؟
آیا در نیت روزه قضا می‌توانیم بگوییم اگر خودم روزه قضا دارم، برای خودم حساب شود و اگر ندارم برای پدرم محسوب گردد؟ اگر نمی‌شود، روزه هایی که با این نیت گرفته ام، برای چه کسی محسوب می‌گردد؟

باسمه تعالی

1. در صورتی فرد برای روزه های خودش به صورت مردد نیت کند؛ مثلاً نیت کند اگر روزۀ واجب داشتم، به عنوان واجب حساب شود و اگر نداشتم، مستحبی باشد یا نیت کند اگر قضا داشتم، به عنوان قضا حساب شود و اگر روزۀ کفاره داشتم، کفاره حساب گردد، روزه اش صحیح است و اگر بعدها معلوم شود واجبی بر عهده داشته است، به جای همان محسوب می شود یا اگر معلوم گردد کفاره ای بر گردن نداشته و قضا بر عهده داشته است، به جای همان قضا محاسبه می گردد.

2. در صورتی که فرد برای روزه های خودش و دیگری به صورت مردد نیت کند؛ مثلاً نیت کند اگر من روزۀ قضا داشتم، برای خودم باشد و اگر نداشتم، برای دیگری حساب شود، روزه اش صحیح نیست؛ مگر در مورد پسر بزرگ که مثلاً نیت کند اگر خودم روزۀ قضا داشتم، برای خودم و اگر نداشتم، به عنوان قضای پدرم باشد که در این صورت روزه اش صحیح خواهد و اگر بعدها معلوم شود خودش قضا نداشته و پدرش داشته است، به جای قضای پدر محسوب می گردد.

کد سایت fa6192