اگر به کسی قبلاً سود ربوی داده باشیم، آیا می توانیم الآن از او سود ربوی بگیریم؟
اگر به کسی قبلاً سود ربوی داده باشیم، آیا می توانیم الآن از او سود ربوی بگیریم؟

باسمه تعالی

1. عقد قرض به صورت ربوی حرام است؛ هرچند شرعاً به میزان اصل مبلغِ قرض صحیح است به این معنا که قرض گیرنده، مالک مبلغ قرض می شود. اما در بیش از مبلغ قرض باطل است بدین معنا که گیرندۀ زیاده، مالک آن مقدار زیاده نمی شود.

2. اینکه قبلاً به هر دلیلی به کسی قرض ربوی داده اید و مبلغی هم به عنوان زیاده پرداخت کرده اید، مجوزی برای پرداخت قرض ربوی برای شما نمی شود و همچنان پرداخت قرض ربوی بر شما حرام است.

3. اگر کسی علی رغم آنچه در بند 2 بیان شد، چنین کاری کرد، معصیت کرده است. در عین حال اصل قرض صحیح است ولی بهن سبب این قرض، مقدار زیاده را مالک نمی شود

4. فرد می تواند به عنوان تقاص به میزانی که قبلاً در یک قرض ربوی به شخصی زیاده داده است، در قرضی که الآن به همان شخص می دهد، زیاده بگیرد؛ مثلاً 1000 تومان از شخصی قرض ربوی گرفته و 1100 تومان اصل و زیاده برگردانده است. الآن که می خواهد مثلاً 2000 تومان به همان شخص قرض دهد، می تواند علاوه بر 2000 تومان، به میزان همان زیاده یعنی 100 تومان، اضافه بگیرد که با این کار در واقع مال قبلی خودش را که طرف مقابل مالک نشده بوده، تقاص می کند.

کد سایت fa5403
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض