اگر به کسی قبلاً سود ربوی داده باشیم، آیا می توانیم الآن از او سود ربوی بگیریم؟
اگر به کسی قبلاً سود ربوی داده باشیم، آیا می توانیم الآن از او سود ربوی بگیریم؟

باسمه تعالی

1. عقد قرض به صورت ربوی حرام است؛ هرچند شرعاً به میزان اصل مبلغِ قرض صحیح است به این معنا که قرض گیرنده، مالک مبلغ قرض می شود. اما در بیش از مبلغ قرض باطل است بدین معنا که گیرندۀ زیاده، مالک آن مقدار زیاده نمی شود.

2. اینکه قبلاً به هر دلیلی به کسی قرض ربوی داده اید و مبلغی هم به عنوان زیاده پرداخت کرده اید، مجوزی برای پرداخت قرض ربوی برای شما نمی شود و همچنان پرداخت قرض ربوی بر شما حرام است.

3. اگر کسی علی رغم آنچه در بند 2 بیان شد، چنین کاری کرد، معصیت کرده است. در عین حال اصل قرض صحیح است ولی از جهت این قرض، مقدار زیاده را مالک نمی شود؛ البته می تواند به میزان زیاده ای که قبلاً به فرد پرداخته است، از همین مقدار زیاده ای که او می دهد، بردارد.

کد سایت fa5403
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض