آیا خمس را می توان صرف کارآفرینی جوانان کرد؟
خمس گرفته شده از مردم چرا به عنوان سرمایه اولیه برای کار افرینی جوانان داده نمی شود در حالی که افراد نیازمند از کمیته امداد حقوق بگیر هستند. با کدام بودجه کارآفرینی کنیم تا افراد مستضعف را هم وارد کارکنیم؟

باسمه تعالی

خمس نوعی مالیات اسلامی است که شارع مقدس برای مصارف مشخصی را برای آن معین کرده است که در فقه اسلامی بیان شده است و هرگونه تصرف در آن بدون اجازۀ مجتهد جامع الشرایط یا نمایندۀ وی جایز نیست.