آیا می توانم خمس خانۀ خود را به فرزند طلبۀ خود بدهیم؟
آیا می توانم خمس خانۀ خود را به فرزند طلبۀ خود بدهیم؟

باسمه تعالی

خمس مصرف مشخص دارد که باید با اذن مجتهد جامع الشرایط انجام شود و در این موارد با دفتر هماهنگ کنید.

کد سایت fa833
طبقه بندی موضوعی موارد مصرف خمس