آیا تنبیه بچه جایز است؟
این جانب برای تنبیه شاگردانم بعضی از اوقات، خیلی کم به صورت آن ها سیلی می‌زده ام. البته چند سالی است از این کار پرهیز کرده ام و اکنون نه آن ها را می بینم و نه به آن ها دسترسی دارم و نه می دانم که صورت آن ها قرمز شده است یا نه. حال آیا چیزی بر گردن من است؟

باسمه تعالی

1. اگر کسی بالغ باشد، کسی نمی تواند برای تأدیب و تنبیه  او را بزند؛ مگر اینکه واجبی را ترک کرده باشد یا حرامی را مرتکب شود که در این فرض تنها با اجازۀ مجتهد جامع الشرایط از باب امر به معروف یا نهی از منکر تنبیه مجاز است.

2. اگر فرد نابالغ باشد، پدرش و کسی که از جانب پدر وی اجازه دارد، در حد مصالح بچه می تواند او را بزند و بنابر احتیاط واجب نباید بیش از سه ضربه باشد و نباید به گونه ای باشد که هنگام زدن یقین داشته باشد بدن بچه در اثر این گونه زدن سرخ می شود.

3. اگر قوانین و مقررات حکومتی زدن در مدارس را منع کند، این کار به هر گونه ای باشد، حرام است.

4. الآن چیزی به عهدۀ شما نیست و فقط باید استغفار کنید.