آیا هیبنوتیز نوعی سحر است و به لحاظ فقهی حکم سحر را دارد؟ استفاده از هیبنوتیزم در فرآیند درمان های پزشکی چه حکمی دارد؟
آیا هیبنوتیز نوعی سحر است و به لحاظ فقهی حکم سحر را دارد؟ استفاده از هیبنوتیزم در فرآیند درمان های پزشکی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. هیبنوتیزم سحر نیست.

2. به کارگیری هیبنوتیزم برای اغراض عقلائی مشروع مانند استفاده در پزشکی در صورتی که مقدمۀ حرام نداشته باشد و مفسده ای را به دنبال نیاورد، اشکال ندارد.

3. استفاده از سحر حرام است؛ مگر برای باطل کردن سحر دیگران.