1- آیا هیبنوتیز نوعی سحر است و به لحاظ فقهی حکم سحر را دارد؟ 2- استفاده از هیبنو تیزم در فرآینده درمان های پزشکی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

  1. هیبنوتیزم سحر نیست و حکم سحر را ندارد. استفاده از سحر حرام است مگر برای باطل کردن سحر دیگران.
  2. به کار گیری هیبنوتیزم برای اغراض عقلائی مشروع مانند استفاده در پزشکی در صورتی که مقدمۀ حرام نداشته باشد و مفسده ای را به دنبال نیاورد،، اشکال ندارد.
کد سایت fa3455