کسی که 6 سال متارکه کرده و شوهرش برای آزار او طلاقش نمی دهد می تواند در کشور دیگری ازدواج کند یا باید تا آخر عمر منتظر باشد تا شوهرش او را طلاق دهد؟
کسی که 6 سال متارکه کرده است و شوهرش برای آزار او طلاقش نمی دهد، می تواند در کشور دیگری ازدواج کند یا باید تا آخر عمر منتظر باشد تا شوهرش او را طلاق دهد؟

باسمه تعالی

زن در چنین مواردی باید به حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرائط، یا وکیلی که از سوی او چنین اختیاری دارد، مراجعه کند و تقاضای طلاق کند و در صورتی که حاکم شرع او را طلاق دهد، می­تواند پس از انقضای عدۀ طلاق، با مرد دیگری ازدواج کند در غیر این صورت شرعاً زن همان شخص است و نمی تواند با مرد دیگری، چه در آن کشور و چه در کشور دیگر، ازدواج کند.

 

کد سایت fa289
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی طلاق