من با پدرم کار می کنم. پدرم قطعات قدیمی اسکیت مشتری ها را بدون اطلاع مشتری ها برای خود بر می دارد. آیا فروش این قطعات توسط من اشکال شرعی دارد؟ لازم به ذکر است که من آن ها را غصب نکرده ام.
من با پدرم کار می کنم. پدرم قطعات قدیمی اسکیت مشتری ها را بدون اطلاع مشتری ها برای خود بر می دارد. آیا فروش این قطعات توسط من اشکال شرعی دارد؟ لازم به ذکر است که من آن ها را غصب نکرده ام.

باسمه تعالى

فروش اموال غصبی جایز نیست؛ هر چند توسط شخص دیگری غصب شده باشد و استفاده از اموال به دست آمده از این طریق حرام است. ظاهراً مورد گفته شده در سؤال مال غصبی است.

کد سایت fa2054
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه تجارت|احکام غصب