آیا دزدیدن پول از کسی که قبلاً از شما پول قرض کرده، حرام است؟
آیا دزدیدن پول از کسی که قبلاً از شما پول قرض کرده، حرام است؟

باسمه تعالى

یرای استیفای این حق، بنابر احتیاط واجب باید به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنید؛ البته اگر این کار را مقدور نیست یا عسر و حرج دارد یا می دانید با مراجعه، به نفع شما حکم نخواهد شد، می توانید تقاص کنید و به اندازۀ حق خود از مال او بردارید.

 

کد سایت fa1823
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه قرض