آیا مصرف تریاک حرام است؟ چرا؟
آیا مصرف تریاک حرام است؟ چرا؟

باسمه تعالی

مصرف کلیۀ دخانیات و مواد مخدر حرام می باشد. علت این حرمت آن است که این مصرف، برای بدن مضر است.

کد سایت fa999 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی مواد مخدر و دخانیات