زید دیوانه است. چند سال قبل با تبر زد به سر پدرش و پدرش بعد از چند ساعت در بیمارستان فوت شد. زید را حبس کردند و آوردند به تیمارستان - دیوانه خانه. یکی از خواهران زید قیم اوست. پولی که دولت هر ماه برای زید به حساب زید واریز می کند،خرج زید می‌کند. آیا خواهر می‌تواند بخشی از پول را صرف خود و خانواده‌اش کند؟ آیا خواهر زید می تواند از همان پول‌های زید که دولت میدهد برای خودش مثل حق الزحمة بگیرد؟ اگر جائز است، آیا تا به حال که برداشته، می تواند از حق الزحمة حساب کند؟ تا به حال دیه‌ی زید پرداخت نشده است. آیا خواهرش که قیمش است می تواند بعد از این‌، از همان پول ها کم کم دیه اش را بگیرد؟
لطفاً با صبر و دقت بخوانید و جواب بفرمایید مهم است. زید دیوانه است. چند سال قبل با تبر زد به سر پدرش و پدرش بعد از چند ساعت در بیمارستان فوت شد. زید را حبس کردند و آوردند به تیمارستان - دیوانه خانه. در همان وقت زید شاید ۳۵ - ۴۰ سال داشت. یعنی بعد از بلوغش بوده. و نیز هیچ وقت ازدواج هم نکرده بوده. مادر زید، قبل از پدر زید فوت طبیعی (از مریضی) فوت کرده بود. زید دو برادر و دو خواهر دارد که الان همه اش بیش از ۵۰ سال دارند. یکی از خواهر زید قیوم زید است. یعنی پولی که دولت هر ماه برای زید به حساب زید واریز میکند میگیرد و‌ برای او خیلی سیگار و غذا و دیگر چیزها میخرد و برای او میبرد. ولی مسأله اینجااست که او تا به حال از همان پولها خیلی دوزدی کرده یعنی برای خودش و خانواده اش چیذها خریده و خانواده اش، فرزندانش، نوه هایش هم استفاده کرده اند. ۱. آیا خواهر زید میتواند از همان پول‌های زید که دولت میدهد برای خودش مثل حق الزحمة بگیرد ؟ ا) اگر جائز است، آیا تا به حال که دزدی کزدهغ، می تواند از حق الزحمة حساب کند؟ ۲. تا به حال دیه‌ی زید پرداخت نشده است. چون همه اینها غیر متدین هستند. شاید تا به حال در باره دیه هم نشنیده اند و اگر هم شنیده اند، مثل اینطور مسائل اعتنایی ندارند. آیا خواهرش که قیومش است میتواند بعد از این‌، از همان پولها کم کم دیه اش را بگیرد (چون وارثش هم هست) و تا به حال که گرفته از دیه حساب کند ؟

باسمه تعالی

1. پولی که به عنوان نفقه فرد مجنون از سوی دولت پرداخت می‌شود باید تنها در راستای نیازها و مصالح او صرف شود و اخذ اجرت از این پول نیاز به اجازه دارد. پس قیم او در مورد مقدار پولی که برای خود یا دیگران (غیر از فرد مجنون) استفاده کرده ضامن است و باید آن مقدار را بازگرداند.
2. قیم می تواند بخشی از پول نفقه را صرف هزینه‌هایی کند که برای رسیدگی به فرد مجنون متقبل می شود (مثل هزینه رفت و آمد و مانند آن)، زیرا این هزینه ها هم جزو مخارج آن فرد محسوب می‌شود.
3. وقتی قاتل مجنون است، قتل خطایی و غیر عمد محسوب میشود و دیه در قتل غیر عمد به عهده عاقله (خویشاوندان مذکر فرد) می‌باشد. پس نمی توان آن را از مال خودش و نفقه پرداختی دولت اخذ نمود.

کد سایت fa9889