حکم الکل در دارو چیست؟
داروی ملینی از داروخانه گرفتم که ترکیبات آن عصاره ی انجیر و 2.5 درصد الکل است. نوع الکل مشخص نشده و دارو هم به تجویز پزشک نیست. تکلیف بنده چیست میتوانم استفاده کنم یا خیر؟

باسمه تعالی

1. اگر شک دارید که در این شربت الکل هست یا خیر، خوردن آن اشکال ندارد.

2. اگر می دانید در آن الکل وجود دارد و مقدار الکل به قدری کم باشد که در آن مستهلک شود و در نظر عرف آن شربت «حاوی الکل» شمرده نشود، خوردنش اشکال ندارد.

3. اگر شک دارید الکل موجود در شربت به اندازه ای است که «حاوی الکل» بر آن صدق می کند یا خیر، خوردن آن جایز است.

4. اگر می دانید «حاوی الکل» بر آن صدق می کند ولی به قدری رقیق شود که یقین کنید دیگر بر آن محلول رقیق شده «حاوی الکل» صادق نیست، خوردنش حلال است.

کد سایت fa9837