در نماز واجب سوره جمعه را قرائت کردم. بعد از اتمام نماز متوجه شدم بعضی قسمت های سوره را اشتباه خواندم و بعضی کلمات ر نخواندم. حکم نماز چیست؟
در نماز واجب سوره جمعه را قرائت کردم. بعد از اتمام نماز متوجه شدم بعضی قسمت های سوره را اشتباه خواندم و بعضی کلمات ر نخواندم. حکم نماز چیست؟

باسمه تعالی 

نماز شما صحیح است.

کد سایت fa9813
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز