اگر بخاطر ابری بودن هوا ھلال شب اول دیده نشود اما فردا شبش ھلال خیلی بزرگ باشد و تا بعد از نماز مغرب در آسمان پیدا باشد، آیا این ھلال، ھلال شب اول محسوب می شود یا ھلال شب دوم؟
اگر بخاطر ابری بودن هوا ھلال شب اول دیده نشود اما فردا شبش ھلال خیلی بزرگ باشد و تا بعد از نماز مغرب در آسمان پیدا باشد، آیا این ھلال، ھلال شب اول محسوب می شود یا ھلال شب دوم؟

باسمه تعالی

اگر بزرگی ماه یا ارتفاع آن و یا طولانی بودن زمان غروب آن موجب اطمینان یا یقین به این شود که ماه شب دوم است، احراز می شود که شب قبل از آن شب اول ماه بوده است. ولی اگر چنین اطمینان یا یقینی حاصل نشود همان شب، شب اول ماه خواهد بود.

کد سایت fa9811
طبقه بندی موضوعی راه ثابت شدن اول ماه