سرباز هستم. غذایی که داده می شود اضافی می آید، می توانم از این غذایی که قطعاً دور ریخته می شود، مقداری بردارم و جهت اطعام نیازمندان یا مصرف خانواده به خانه بیاورم؟
سرباز هستم. غذایی که به سربازان داده می شود بیشتر وقت ها اضافی می آید و مسئولین ما گفته اند در این مواقع دور ریخته بشود. در این حالت می توانم از این غذایی که قطعاً دور ریخته می شود، مقداری بردارم و جهت اطعام نیازمندان یا مصرف خانواده به خانه بیاورم؟

باسمه تعالی

در فرضی که در سؤال شرح دادید، اشکال ندارد.

کد سایت fa9810
طبقه بندی موضوعی اسراف