آیا اشتراک گذاری آهنگ، تصویر یا فیلم در فضای مجازی، نیاز به اجازه از مالک آهنگ، تصویر یا فیلم دارد؟
آیا اشتراک گذاری آهنگ، تصویر یا فیلم در فضای مجازی، نیاز به اجازه از مالک آهنگ، تصویر یا فیلم دارد؟

باسمه تعالی

بله باید با اجازه و رضایت مالک باشد.

کد سایت fa9804
طبقه بندی موضوعی حق الناس|مالکیت معنوی