اینکه فرموده اند آنچه در معرض استفاده است هر چند سال برآن بگذرد و استفاده نشود، خمس ندارد، آیاشامل هدایا هم می شود؟
اینکه فرموده اند آنچه در معرض استفاده است هر چند سال برآن بگذرد و استفاده نشود، خمس ندارد، آیاشامل هدایا هم می شود، بنا براینکه هدیه را مشمول خمس بدانیم؟

باسمه تعالی

1. هدایا کوچک اساس مشمول خمس نمی شوند و هدایا بزرگ هم اگر در طول سال خمسی به مصرف مایحتاج نرسد و باقی بماند، به باقیمانده خمس تعلق می گیرد.
2. اگر هدیه چیزی نیست که با مصرف از بین برود، بلکه طوری است که همیشه در معرض استفاده است، در این فرض مشمول خمس نمی شود.

کد سایت fa9801