آیا اگر یک مرد بهایی برای ازدواج با یک دختر مسلمان در دفترخانه اسناد رسمی به اسلام اقرار کند درحالی که می‌دانیم اقرار او قلبی نیست، برای مسلمان تلقی نمودن او کافی است؟
ضمن عرض سلام،احتراماً موضوع ذیل مورد پرسش میباشد یک مرد بهائی که پدر مادر و اجداد وی نیز بهائی هستند جهت ازدواج با یک دختر مسلمان و برای جلب رضایت پدر زوجه اقدام به مراجعه به دفتر اسناد رسمی و سپس اقرار به مسلمانی مینماید متعاقباً اقرارنامه تنظیمی را به پدر زوجه ارائه و وخانواده زوجه نیزبا وجود علم به مسلمان نشدن واقعی زوج به ازدواج آنها پس از گذشت 2 سال رضایت میدهند،نکته اینکه زوج قلباً وبه طور باطنی به اسلام روی نیاورده و حتی تشریفات مسلمانی را نیز به جا نیاورده است و مهمتراینکه در روز عقد ازدواج اسلامی، صیغه عقد ازدواج بر اساس مذهب بهائیت نیز در حضور همه مهمانان و خانواده زوجه جاری گردیده است و همه حاضرین و خانواده ی زوجین شاهد عقد ازدواج بهائیت نیز بوده اند.حال سوال اینجاست که با وجود عدم مسلمانی قلبی و باطنی زوج و عدم انجام هرگونه از تکالیف مسلمانی و آداب و اصول آن، آیا تشرف زوج به دین اسلام با توجه به شواهد و قرائن محقق گردیده است؟ واضح تر اینکه آیا اقرار تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی برای مسلمان تلقی نمودن زوج کافی است؟

باسمه تعالی

۱. اگر بدانیم که فردی به دروغ اقرار به تشرف به اسلام کرده است، پس به مسلمان نشدن او آگاه بوده و نمی‌توانیم با او مانند مسلمان رفتار کنیم.
۲. اگر در صادقانه بودن اقرار به مسلمانی فرد شک داریم زیرا رفتارش بعد از اقرار هنوز مانند قبل است، اعتنا به شک لازم نیست.

کد سایت fa9767
طبقه بندی موضوعی توبه|مسائل عمومی|ریا