اگر فردی نماز مستحبی را با نذر بر خود واجب کند، آیا می تواند آن را نشسته بخواند؟ اگر در اینکه رکعت اول یا دوم است شک کند طبق نماز واجب نمازش باطل است یا طبق نماز مستحبی بنا را برطرفی که به نفع او است بگذارد؟
اگر فردی نما زمستحبی را با نذر بر خود واجب کند، آیا می تواند آن را نشسته بخواند؟ اگر در اینکه رکعت اول یا دوم است شک کند طبق نماز واجب نمازش باطل است یا طبق نماز مستحبی بنا را برطرفی که به نفع او است بگذارد؟

باسمه تعالی

نماز مستحبی که با نذر شرعی صحیح واجب شده است، احکام نماز مستحبی را دارد، هرچند از باب وجوب عمل به نذر انجام آن واجب است.

کد سایت fa9763