آیا می توان در وطن نذر کرد که اگر فلان روز در سفر هم باشم روزه بگیرم؟ اگر در ماه رمضان سفر کند و قبلش نذر روزه در سفر کرده باشد، روزه را در سفر به نیت نذر بگیرد یا رمضان، یا این مورد خاص نذر منعقد نمی شود؟
سلام 1میتوان دروطن نذرکردکه فلان روزاگردرسفرهم باشم روزه بگیرم2اگردرماه رمضان سفرکردوقبلش نذرروزه درسفرکرده بودروزه درسفررابه نیت نذربگیردیارمضان یااین مورد خاص نذرمنعقدنمیشود؟باتشکر

باسمه تعالی
1. بله می توان.
2. در ماه رمضان هیچ روزه ای غیر از روزه ماه رمضان صحیح نیست.
3. نذر روزه در ماه رمضان باطل است.