فردی چند سال قبل به دیگری قرضی داده و قرض گیرنده تا این زمان بدهی اش را نداده است. اگر قرض دهنده از طلبش صرف نظر کند، آیا باید خمسش را هم به قیمت روز بدهد؟
فردی چند سال قبل به دیگری قرضی داده و قرض گیرنده تا این زمان به خاطر فقر یا غفلت و سهو و نسیان یا عمدا بدهی اش را نداده است. اگر قرض دهنده از طلبش صرف نظر کند یا در دل او را بری کند یا ببخشد، آیا باید خمسش را هم به قیمت روز بدهد؟

باسمه تعالی

اگر هدیه دادن چنین مبلغی در شأن هدیه دهنده باشد، خمس آن لازم نیست. ولی اگر در شأن او نیست، باید مال قرض داده شده را به قیمت روز محاسبه کند و یک پنجم آن قیمت را به عنوان خمس بپردازد.

 

کد سایت fa9734