کسی که برای هر وسیله و درآمد سال خمسی را به صورت جداگانه حساب می کند، آیا می تواند یک روز را در سال تعیین کند و مجموع خمس های وسایل مختلف را به صورت تجمیع شده در یک روز از سال پرداخت کند؟
کسی که برای هر وسیله و درآمد سال خمسی را به صورت جداگانه حساب می کند، با توجه به اینکه دفعات پرداخت خمس بسیار متنوع می شود، آیا می تواند یک روز را در سال تعیین کند و مجموع خمس های وسایل مختلف را به صورت تجمیع شده در یک روز از سال پرداخت کند؟

باسمه تعالی

این کار جایز نیست و باید خمس هر مورد که محاسبه شد در رأس سال همان مال، پرداخت شود.

کد سایت fa9723
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس