اگر فردی از مسجدی وضو بگیرد و موفق به نماز در آن مسجد نشود، آیا با این وضو می تواند، کارهای مشروط به طهارت من جمله نمازش را در مسجد دیگر و یا در خانه خود بخواند؟ اگر فرض کنیم هزینه آب مسجد را شهرداری و یا دولت بدهد، در این صورت اگر از آب چنین مسجدی وضوبگیریم بدون عذر یا باعذز می توانیم در مسجد دیگر یا خانه خود نمازبخوانیم؟ آیا می شود برای صرف با طهارت بودن نه به قصد نماز خواندن از آب مسجد وضو بگیریم؟ اگر از آب مسجدی وضو بگیریم همین که یک سوره توحید بخوانیم هر چند نماز هم نخوانیم، برای رفع شبهه و احتیاط کافی است یا حتما باید نماز بخوانیم؟

باسمه تعالی

1. اگر در مسجدی آب برای مصرف خاصی وقف شده باشد، استفاده در غیر آن جایز نیست؛ پس اگر این مصرف وضو برای نماز در همان مسجد باشد، شخص نمی‌تواند از آن آب برای وضو و نماز در مسجد دیگر استفاده کند؛ البته اگر به قصد نماز در همان مسجد وضو بگیرد؛ اما به هر علت از نماز منصرف شود، اشکالی ندارد و به خاطر وضو با آب وقفی نماز در آن مسجد واجب نمی شود.

2. اگر در مورد آب وقف خاصی مطرح نشده باشد، برای تعیین موارد مصرف به عرف مراجعه می شود. به نظر می‌رسد عرف مصرف آب مسجد را برای مطلق وضو (به هر نیتی) جایز می داند. بلکه مصرف آب مساجد در اموری غیر از وضو مانند خوردن یا شستن دست و صورت از لحاظ عرفی بلامانع است؛ اما برای مصارف غیر متعارف مثل شستن ظرف یا پر کردن بطری برای بردن، باید جواز آن از طریق متولی مسجد احراز شود؛ مگر آنکه جواز مصرف در عموم مصارف نیز عرفی باشد (مثلاً مسجدی که در مسیر سفر و در جاده ها قرار دارد).

کد سایت fa9720
طبقه بندی موضوعی وضو|مسائل عمومی