فطریه کودکانی که در دار الایتام هستند و خیرین آنها را سرپرستی می کنند، بر عهده کیست؟
فطریه کودکانی که در دار الایتام هستند و خیرین آنها را سرپرستی می کنند، بر عهده کیست؟

باسمه تعالی

فطریه ایشان بر عهده کسی است که عرفاً نانخور او محسوب می شوند. بنابراین اگر سرپرستی و تأمین هزینه های این کودکان توسط خیرین به حدی است که نانخور خیرین به شمار آیند، پرداخت فطریه بر عهده خیرین است.

کد سایت fa9716
طبقه بندی موضوعی زکات فطره