اگر زن شیرده بتواند با شیر خشک بچه اش را سیر کند، آیا چنین کاری واجب است تا روزه رمضان را بگیرد یا مخیر است بین اینکه که روزه نگیرد و خود شیر دهد و بین اینکه شیر خشک دهد و روزه بگیرد؟
اگر زن شیرده بتواند با شیر خشک بچه اش را سیر کند، آیا چنین کاری واجب است تا روزه رمضان را بگیرد یا مخیر است بین اینکه که روزه نگیرد و خود شیر دهد و بین اینکه شیر خشک دهد و روزه بگیرد؟ (با فرض نمی تواند بین روزه داری با شیردهی جمع کند)

باسمه تعالی

1. خوردن شیر مادر حق نوزاد است و محروم کردنش بدون عذر عقلایی، جایز نیست.

2. روزه بر زنی که نمی‌تواند بین روزه گرفتن و شیردهی جمع کند واجب نیست، اما قضای آن واجب است حتی اگر به خاطر شیردهی تا رمضان بعد هم امکان روزه گرفتن نباشد.

3. اگر روزه برای نوزادش ضرر دارد، باید بازاء هر روز از روزه هایی که نگرفته است، یک مد غذا (750 گرم نان یا برنج یا گندم و ...) به فقیر بدهد و نیز بنا بر احتیاط واجب اگر روزه برای خودش ضرر دارد، باید به همین وظیفه عمل کند.

کد سایت fa9714