آیا کسی می تواند به دیگری مثلاً سی ملیون قرض بدهد و بگوید این پول در بازار کنونی معادل یک سکه است وقتی خواستی قرضت را بدهی معادل یک سکه را حساب کن و به من پول بده خواه از پول من کمتر و یا زیادتر شده باشد؟
آیا کسی می تواند به دیگری مثلاً سی ملیون قرض بدهد و بگوید این پول در بازار کنونی معادل یک سکه است وقتی خواستی قرضت را بدهی معادل یک سکه را حساب کن و به من پول بده خواه از پول من کمتر و یا زیادتر شده باشد؟

باسمه تعالی

اشکال ندارد.

کد سایت fa9710
طبقه بندی موضوعی احکام ربا|احکام اختصاصی قرض