حکم روزۀ سکوت چیست؟
حکم روزۀ سکوت چیست؟

باسمه تعالی

روزۀ سکوت (صوم الصمت) آن است که روزه بگیرد و حرف زدن را مانند یکی از مفطرات روزه بشمرد و نیت کند در تمام طول روزه یا قسمتی از آن، از حرف زدن پرهیز کند. این روزه در اسلام حرام و باطل است. اما اینکه کسی روزه بگیرد و نیت کند که آن گونه که در اسلام تشریع شده است، از مفطرات اجتناب کند و در طول روز به جهت تحفظ بر زبان و اجتناب از زیاده گویی، از سخن گفتن جز به مقدار ضروری یا برای ادای عبادت پرهیز کند، روزه اش صحیح است و این سکوت وی مطلوب نیز هست.

کد سایت fa971
طبقه بندی موضوعی روزه های حرام و مکروه