سلام علیکم آیا تعیین یک روز از سال به عنوان سال خمسی واجب است؟
سلام علیکم آیا تعیین یک روز از سال به عنوان سال خمسی واجب است و خمس موجودی آن روز باید محاسبه و پرداخت شود یا اینکه فرد باید خمس پولی را که یک سال از کسب آن گذشته پرداخت کند؟ بطور مثال کارمندی که یک روز قبل از فرارسیدن سال خمسی حقوق خود را دریافت کند باید خمس آن را بپردازد؟ با تشکر

باسمه تعالی

برای محاسبه خمس دو روش وجود دارد که فرد باید یکی را انتخاب کند:
۱. تعیین سال خمسی و پرداخت یک پنجم مازاد درآمد سالانه که تا آن روز صرف هزینه‌های زندگی نشده است.
۲. پرداخت جداگانه خمس هر مال یا درآمدی که یک سال خرج یا مصرف نشده‌ است.

باسمه تعالی

برای محاسبه خمس دو روش وجود دارد که فرد باید یکی را انتخاب کند:
۱. تعیین سال خمسی و پرداخت یک پنجم مازاد درآمد سالانه که تا آن روز صرف هزینه‌های زندگی نشده است.
سال خمسی از روزی که فرد اولین درآمدش* را کسب می کند، آغاز می شود و تا یک سال از آن روز ادامه دارد. در سر سال به درآمدهای باقیماندۀ آن سال که خرج هزینه های متعارف زندگی نشده است، خمس تعلّق می گیرد. این روز به صورت طبیعی اولین روزی است که شخص بعد از بلوغ درآمدی که متعلق خمس است، کسب می کند. اگر شخص بخواهد این روز را تغییر دهد باید در روز مورد نظر خود خمس اموال مازاد بر هزینه هایش را بپردازد هر چند یک سال نگذشته باشد و از آن پس، روز پرداخت خمس، سر سال خمسی جدید شما خواهد بود.

۲. پرداخت جداگانه خمس هر مال یا درآمدی که یک سال خرج یا مصرف نشده‌ است؛ یعنی تاریخ وصول هر درآمد را ثبت کند و تا سال آینده همان تاریخ اگر چیزی از آن مال باقی مانده خمس آن را بدهد.

* اولین درآمدی که به آن خمس تعلق می گیرد.