آیا واجب است که قبل از اقدام به ازدواج موقت با خانم مورد نظر، از او پرسیده شود که دینش چیست؟ اگر پرسیده نشود و ازدواج انجام شود، آن ازدواج باطل است یا خیر؟
در بحث ازدواج موقت گفته می شود فقط با اهل کتاب می شود ازدواج موقت کرد، با توجه به این مساله آیا واجب است که قبل از اقدام به ازدواج موقت با خانم مورد نظر، از او پرسیده شود که دینش چیست؟ اگر پرسیده نشود و ازدواج انجام شود، آن ازدواج چه کیفیتی دارد، باطل است یا خیر؟ اگر شخص در جامعه مسلمانان باشد چطور؟

باسمه تعالی
1. ازدواج با مسلمان، چه دائم و چه موقت جایز است.
2. ازدواج موقت با أهل کتاب (یهودی، مسیحی، زرتشتی و صبی) جایز است.
3. ازدواج با پیروان ادیان غیر از اهل کتاب جایز نیست.
4. قبل از ازدواج باید این نکته که طرف مقابل از نظر دین در کدامیک از سه گروه قبل قرار دارد، معلوم باشد.
5. کسی که در جامعه ای زندگی می کند که اکثریت قریب به اتفاق آنان پیرو دین خاصی هستند، ظاهرا پیرو همان دین محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن آشکار شود.
6. اگر در صحت ازدواج شک باشد، این ازدواج باطل محسوب می شود.

کد سایت fa9666
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه